Termeni și Condiții Generale de Vânzare

Secțiunea 1 - Dispoziții generale

1. Acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare se aplică tuturor contractelor de vânzare de bunuri și servicii încheiate de AB Climatech SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în București, Sector 6, strada Preciziei nr.17, având număr de ordine la Registrul Comerțului J40/12299/13.07.2017 și cod unic de înregistrare RO 37962772, denumită în cele ce urmează Vânzător.

2. Definiții și termeni utilizați în acești Termeni și condiții generale de vânzare:

a) TCGV - acești Termeni și Condiții de Generale de Vânzare;

b) Vânzător – AB Climatech SRL, cu sediul în București, Sector 6, str. Preciziei nr. 17;

c) Cumpărător – orice persoană juridică care încheie unui contract de vânzare / cumpărare cu vânzare Vânzatorul în baza TCGV, și care nu este consumator;

d) Produse - produse din oferta comerciala Vânzătorului; în funcție de contextul în care acestea sunt utilizate, termenul „produse“ include, de asemenea, servicii furnizate de Vânzător;

e) Contract – acordul prin care Vânzătorul se obligă să vândă, iar Cumpărătorul să cumpere Produse, în cantitatea, prețul și condițiile menționate în Confirmarea de comandă și în acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare.

f) Comandă – reprezintă o listă de Produse, care conține descrierea produselor, cantitatea și prețul acestora, precum și modalitatea de plată și de livrare, aprobată de către Cumpărător.

g) Site - magazinul online găzduit la adresa web abclimatech.ro

h) Garanție - perioada care curge de la data dobândirii produsului, până la care Vânzătorul isi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile Cumpărătorului;

i) Zile lucrătoare – perioada din zilele de luni până vineri, între orele 8 și 16, cu excepția sărbătorilor legale și a concediilor colective, anunțate în prealabil de către Vânzător.

3. Părțile pot stabili derogări de la prevederile TCGV sau să le modifice, prin intermediul unui „Contract de vânzare - cumpărare“ individual, încheiat în scris. Clauzele contractului menționat mai sus va duce la excluderea prevederilor TCGV, în locul cărora se aplică dispozițiile noului contract între părți. Părțile rămân legate de dispozițiile TCGV pentru domeniile de aplicare rămase.

4. AB Climatech SRL urmărește obiectivele sale comerciale prin încheierea de contracte de cumpărare și vânzare de bunuri cu contractori care nu sunt consumatori, în sensul Ordonanței 21/1992.

5. Înainte de a plasa o comandă, cumpărătorul trebuie să furnizeze Vânzătorului copii ale documentelor de înregistrare care să confirme statutul său ca un antreprenor sau o altă instituție care desfășoară activitate de afaceri în scopul de a demonstra posibilitatea de a încheia acorduri cu vânzătorul (copie după Certificatul de Înregistrare, Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului), iar în cazul în care dreptul de a reprezenta Cumpărătorul nu rezultă din documentele de înregistrare, un document care confirmă dreptul persoanei de a reprezenta Cumpărătorului în relațiile cu Vânzătorul, de a acționa numele său și de a primi Produsele.

6. Părțile din contractul de achiziție pot conveni ca vânzarea bunurilor oferite de către Vânzător se efectuează prin intermediul platformei de internet B2B. Condiția pentru utilizarea acestei forme de achiziție este semnarea unui „Contract furnizare de servicii electronice“ cu Vânzătorul.


Secțiunea 2 - Comanda

1. Cumpărătorul este obligat să transmită în scris cererea sa de ofertă Vânzătorului; îndeplinirea acestei condiții este considerată a fi îndeplinită inclusiv prin trimiterea comenzii prin fax sau e-mail. 

2. Cererea de ofertă ar trebui să cuprindă obligatoriu:

a) Număr de ordine,

b) Datele de identificare ale Cumpărătorului, inclusiv Codul Unic de Identificare,

c) descrierea detaliată a tipului și cantităților de Produse comandate,

d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului Cumpărătorului, autorizat pentru a plasa comenzi.

3. Vânzătorul trimite o Ofertă prin e-mail sau fax, în termen de 24 de ore (o zi lucrătoare) de la primirea solicitării. Vânzătorul are dreptul de a face modificări și schimbări în cererea de ofertă plasată de către Cumpărător, care vor fi incluse în Ofertă. În cazul în care termenul de valabilitate al ofertei nu este precizat în Ofertă, acesta este de 30 de zile.

4. În perioada de valabilitate a Ofertei, Cumpărătorul o poate confirma în scris. Confirmarea se consideră valabil exprimată și prin acceptarea acesteia pe platforma B2B.

5. Odată acceptată de către Cumpărător, Oferta devine Comandă. O Comandă, în sensul acestor TCGV, constituie o solicitare de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare de către Cumpărător.

6. În urma primirii confirmării ofertei din partea Cumpărătorului, Vânzătorul va emite o Confirmare de comandă sau, în funcție de condițiile agreate în Ofertă, o factură proformă. 

7. Anularea sau modificarea Comenzii nu mai este posibilă după ce a fost transmisă către Vânzător. Anularea unei comenzi plasate în sistemul B2B sau modificarea acesteia este permisă în decurs de 4 ore lucrătoare din momentul plasării comenzii în sistem.

8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de vânzare convenite sau să anuleze Comanda confirmată în cazuri justificate, în special atunci când, din motive de forță majoră sau alte circumstanțe excepționale, independente de voința vânzătorului, Vânzătorul nu mai este în măsură să îndeplinească condițiile contractului. În acest caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la imposibilitatea onorării Comenzii plasate și va propune un termen nou, sau alte condiții pentru onorarea comenzii. Cumpărătorul poate accepta termenii Vânzătorului, sau poate renunța la Comandă.


Secțiunea 3 - Lista de prețuri

1. Prețurile Produselor oferite de AB Climatech SRL sunt determinate de către Vânzător.

2. Toate prețurile menționate în „Lista de prețuri“ sunt prețurile nete (fără TVA), în depozitul Vânzătorului (franco- depozit Vânzător).

3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a corecta „Lista de prețuri“, fără a fi nevoie de a informa cumpărătorul acestui fapt în avans. 

4. „Lista de prețuri“ actualizată este întotdeauna disponibilă clienților B2B pe site-ul https://abclimatech.ro

5. La data intrării în vigoare a unei noi „Lista de prețuri“, „Lista de prețuri“ valabilă anterior devine nulă, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel într-un „Contract” individual, încheiat în scris. 

6. Noua „Listă de prețuri“ NU se aplică produselor din Ofertele deja întocmite și transmise Cumpărătorului, pe toată perioada de valabilitate a Ofertei.

7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul din Ofertă sau Confirmarea de comandă în cazul unei creșteri bruște a prețurilor la oțel, aluminiu,  produselor din import sau variației cursului de schimb cu mai mult de 5% față de data confirmării tranzacției.


Secțiunea 4 - Livrare. Penalități

1. Data de livrare a Comenzii este specificată în Confirmarea comenzii. Dacă intervin modificări ale datei de livrare, acestea vor fi comunicate în scris Cumpărătorului.

2. Cumpărătorul va include informații complete privind expedierea în Comandă. Aceste informații trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele: 

a) Adresa completă (inclusiv cod poștal)

b) Numele persoanei delegate să recepționeze livrarea

c) Numărul de telefon al persoanei delegate

3. Locul de livrare a Produselor de către Vânzător este sediul din București, Sector 6, strada Preciziei nr.17.

4. Cumpărătorul este obligat să ridice bunurile comandate de la depozitul Vânzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data planificată pentru livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu ridică Produsele comandate la termenul stabilit, Vânzătorul poate percepe o taxă de depozitare de 0,5% din valoarea netă a comenzii, pentru fiecare zi de întârziere în ridicarea produselor, dar nu mai puțin de 50 RON net pentru fiecare zi; în cazul în care Cumpărătorul nu își onorează obligația de a ridica bunurile în termenul specificat, Vânzătorul are dreptul de a livra produsele la sediul Cumpărătorului, pe cheltuiala și riscul acestuia din urmă, și să emită Factura fiscală. În cazul în care acesta refuză să accepte Produsele, ele vor reintra în proprietatea Vânzătorului, fără ca aceasta să însemne renunțarea la plata prețului Produselor.

5. Vânzătorul poate livra mărfurile cumpărătorului la adresa indicată în Comandă, folosind în acest scop serviciile unei companii de curierat cu care cooperează în mod regulat, sau printr-o altă companie de transport indicată de către Cumpărător.

6. În cazul în care Cumpărătorul acceptă, ca modalitate de livrare, una din firmele de curierat cu care colaborează Vânzătorul, Cumpărătorul deleagă activitatea de întocmire a documentelor de livrare (AWB, CMR) către Vânzător, care va acționa în numele și în contul Cumpărătorului.  

7. Vânzătorul poartă întreaga responsabilitate pentru Produse până la eliberarea lor din depozit. Răspunderea, inclusiv riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produselor vor fi suportate de către Cumpărător în momentul predării Bunurilor din depozitul Vânzătorului, inclusiv în cazul livrărilor prin curier sau alți agenți de transport. 

8. Costurile de livrare a produselor la adresa indicată în Comandă sunt suportate de către Cumpărător, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. 

9. Toate defectele vizibile, urmele de deteriorare la exterior ale coletelor, precum și lipsurile produselor livrate de către operatorul de transport trebuie să fie consemnate de către Cumpărător în documentul de livrare (AWB, CMR) și într-un Proces-verbal de recepție, întocmit în prezența și semnat de către reprezentantul curierului/ transportatorului. 

10. Lipsurile și defectele care nu au putut fi constatate la data primirii Produselor trebuie consemnate într-un Proces-verbal recepție, care trebuie comunicat Vânzătorului în cel mult 7 zile de la data primirii Produselor. 

11. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă această obligație, se va considera că acesta a acceptat livrarea Produselor în cauză, iar Vânzătorul nu va avea nici o răspundere față de Cumpărător cu privire la respectiva livrare sau obligația de a compensa lipsurile, de a confirma sau înlocui orice Produs deteriorat sau defect. 

12. În caz de livrare neconformă a Produselor, notificată către Vânzător potrivit condițiilor din articolul 4.11, Cumpărătorul poate pretinde una dintre situațiile de mai jos:

a) să respingă total sau parțial acceptarea Produselor și să pretindă restituirea prețului; 

b) să accepte total sau parțial Produsele și să pretindă reducerea proporțională a prețului;

c) să pretindă înlocuirea Produselor cu Produse de o calitate adecvată.

13. Data livrării produselor se consideră a fi data la care Produsele au fost predate reprezentantului Cumpărătorului sau firmei de transport. 
14. Transferul riscurilor și al dreptului de proprietate asupra Produselor are loc la data livrării Produselor.


Secțiunea 5 - Plata

1. Factura emisă de către Vânzător echivalează cu încheierea de către părți un contract de vânzare-cumpărare în condițiile specificate în TCGV și cu conținutul specificat în Confirmarea comenzii.

2. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin adăugarea acestora de către Vânzător în Contul său, sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

3. În cazul în care Vânzătorul îi acordă Cumpărătorului un credit comercial, vânzătorul poate solicita de la cumpărător o garanție pentru plata sumei datorate pentru bunurile vândute, printre altele, sub următoarele forme:

a) Bilet la ordin în alb, emis de către Cumpărător, fără protest, împreună cu o declarație de acceptare a executării acestuia,

b) garanții bancare,

c) asigurare creanțelor comerciale.

4. Alegerea formei de securitate se efectuează de către Vânzător în acord cu Cumpărătorul.

5 Plata trebuie făcută sub forma transferului bancar în contul Vânzătorului indicat în factură, sau în numerar la casierie.

6. Data plății se consideră a fi data încasării sumei totale în contul bancar al Vânzătorului, sau a depunerii numerarului la casierie.

7 În cazul unei întârzieri în plata prețului, Vânzătorul poate percepe dobânda legală fără niciun preaviz.

8 Neplata la termen sau deteriorarea lichidității financiare a Cumpărătorului, dau dreptul Vânzătorului să schimbe condițiile comerciale, să solicite plata imediată a oricăror datorii față de Vânzător și să suspende executarea comenzilor rămase până la plata tuturor restanțelor; de asemenea permite  retragerea Vânzătorului din orice contract de vânzare nefinalizat din vina Cumpărătorului.

9. În cazul în care soldul decontărilor dintre Vânzător și Cumpărător depășește limita de credit convenită, pentru a face achiziții suplimentare, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului o garanție suplimentară sau să plata cu numerar.


Secțiunea 6 - Retururile

1. Returnarea bunurilor poate avea loc numai după un acord prealabil și aprobarea scrisă a Vânzătorului.

2. Produsele returnate trebuie să fie nefolosite, nedeteriorate, fără defecte și în ambalajul original.

3. Cumpărătorul poate returna produsele în următoarele cazuri: 

a) Produsele sunt marcate ”în stoc” pe Site, și nu au suferit modificări/personalizări solicitate de Cumpărător (ca de exemplu revopsire, executarea găurilor de montaj, atașarea accesoriilor, etc.);

b) Produsele livrate de către Vânzător nu au fost comandate de către Cumpărător și au ajuns la acesta dintr-o eroare

c) Produsele prezintă defecte de fabricație care au fost menționate în Procesul verbal întocmit și comunicat conform articolului 4.10;

4. Pentru a aduce la cunoștința Vânzătorului produsele pe care dorește să le returneze, Cumpărătorul va completa Formularul de retur disponibil pe Site, în secțiunea Suport Clienți / Download.

5. Formularul va fi transmis în Vânzătorului pe email, pe adresa office@abclimatech.ro, care are obligația de a da o rezoluție în 48 de ore. Dacă acesta nu răspunde în acest termen, se consideră că a acceptat tacit returul, iar Cumpărătorul poate livra Produsele pe care dorește să le returneze. 

6. Transportul mărfurilor returnate se efectuează pe cheltuiala Vânzătorului dacă livrarea eronată s-a făcut din vina sa; în celelalte cazuri, returul se face pe cheltuiala Cumpărătorului.


Secțiunea 7 – Penalități

1. Pentru neplata sumelor scadente de către Cumpărător, în termenele și condițiile stabilite în Contract, acesta datorează penalități de întârziere, începând cu prima zi de la scadență, în cuantum de 0.1%/zi.

2. Pentru întârzierea în livrarea produselor, Vânzătorul datorează penalități de 0,1% din valoarea Comenzii, pentru fiecare zi de întârziere peste data asumată prin Comandă.


Secțiunea 8 - Reclamații și garanții

1. Vânzătorul acordă Cumpărătorului o garanţie de 24 (douăzecișipatru) de luni pentru Produse începând cu data Livrării.

2. În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produselor defecte este asigurată de către Vânzător. Obligația privind aducerea produselor la sediul Vânzătorului și costurile aferente sunt în sarcina Cumpărătorului.


Secțiunea 9 - Confidențialitatea

1. În cazul în care, în relația comercială cu Vânzătorul, Cumpărătorul primește acces la documente care constituie secret comercial sau tehnic al Vânzătorului (secret de afaceri), Cumpărătorul va fi obligat să asigure o atenție deosebită în asigurarea confidențialității acestor documente.

2. Sunt considerate informații secret de afaceri: prețul Produselor, termenul și modalitatea de plată, documente tehnice care nu sunt publice pe Site, precum și corespondența comercială și de afaceri dintre Părți. 

3. În cazul în care Vânzătorul suferă pierderi provocate nerespectarea confidențialității de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul de a solicita daune interese.

4. Cumpărătorul este exonerat de răspunderea privind dezvăluirea de informații confidențiale dacă: 

a) Informația a fost dezvăluită după obținerea acordului scris al Vânzătorului

b) Cumpărătorul a fost obligat în mod legal să dezvăluie informația.

5. Datele cuprinse în documentul Politica de protecție a datelor cu caracter personal fac parte din TCGV.


2. În cazul în care Vânzătorul suferă pierderi provocate nerespectarea confidențialității de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul de a solicita daune interese.


Secțiunea 10 - Forța majoră

1. Forța majoră invocată conform legii exonerează de răspundere partea care o invocă.

2. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului părților si care nu poate fi evitat.


Secțiunea 11 - Dispoziții finale

1. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor de vânzare constând în pierderea de beneficii. Răspunderea Vânzătorului pentru daune reale rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestui acord sau de vânzare acorduri este limitată la prețul de vânzare al produselor livrate.

2. Cumpărătorul nu are dreptul să acționeze în numele Vânzătorului sau să creeze obligații în sarcina acestuia. 

3. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru faptul că, din motive diverse, Site-ul poate fi indisponibil pentru o perioadă de timp. 

4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a face modificări la Termenii și condițiile generale de vânzare. Modificările clauzelor devin obligatorii pentru cealaltă parte după ce au fost comunicate printr-un mijloc uzual de comunicare în relațiile de afaceri, ca de exemplu prin publicarea lor pe site-ul său www.abclimatech.ro

5. Cumpărătorul nu poate invoca necunoașterea TCGV în cazul litigiilor, întrucât acestea sunt publice. 

6. În cazul unui conflict între prevederile privind garanția conținută în TCGV și dispozițiile cuprinse în Certificatul de garanție predat Cumpărătorului, prevederile Certificatului de garanție vor prevala.

7. Eventualele litigii, care pot apărea între părți în legătură cu executarea contractului, al cărei conținut este completat de prevederile acestor TCGV, vor fi soluționate, în măsura în care este posibil, pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului. 

8. Dacă Cumpărătorul a dobândit dreptul de a utiliza secțiunea B2B a Site-ului, clauzele TCGV se completează cu prevederile Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Serviciilor Electronice (TCUSE) disponibile pe Site.

9. Termenii și Condițiile Generale de Vânzare intră în vigoare la data de 01/01/2019.